Algemene VoorwaardenDeze algemene voorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van onze website op www.ugonext.com (de "Website"), de Dienst en de Applicatie (zoals hieronder omschreven), alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via de Website, de Dienst en de Applicatie aan u worden geleverd.

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NAUWKEURIG TE LEZEN VOORDAT U ONZE APPLICATIE DOWNLOADT EN/OF ONZE DIENST GEBRUIKT.

UGO Netherlands

Uw contractpartner is UGo Netherlands B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Nederland en kantoorhoudende aan Rivium Boulevard 22, 2902 LK Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64190404 ("UGo Netherlands").

Welke diensten verleent UGo?

UGo biedt informatie en een middel om vervoersdiensten te verkrijgen die door derde vervoersaanbieders, chauffeurs, voertuigaanbieders (de "Vervoersaanbieder") worden aangeboden, welke aangevraagd kunnen worden door het gebruik van een applicatie die door UGo wordt geleverd en die door u gedownload en geïnstalleerd is op uw op zichzelf staand mobiele apparaat (smartphone) (de "Applicatie"). Alle diensten die UGo aan u verleent door middel van uw gebruik van de Applicatie, worden hierna de "Dienst" genoemd.

Hoe komt een contract tussen UGO en u tot stand?

Door de Applicatie of de Dienst te gebruiken, gaat u een contract aan met UGo (het "Contract"). Om de Applicatie of de Dienst te kunnen gebruiken, moet u zich eerst inschrijven bij UGo. Bij inschrijving bent u verplicht om UGo uw persoonlijke informatie, mobiele telefoonnummer en creditcardgegevens te verstrekken. Nadat u zich met succes heeft ingeschreven bij UGo, zal UGo u een persoonlijke account verstrekken, welke voor u met een wachtwoord naar keuze toegankelijk is.

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst of de Applicatie te gebruiken. Indien u in een rechtsgebied verblijft dat het gebruik van de Dienst of de Applicatie vanwege leeftijd beperkt, of de mogelijkheid beperkt om contracten, zoals deze, aan te gaan vanwege leeftijd, dan moet u zich aan dergelijke leeftijdsgrenzen houden en de Dienst en de Applicatie niet gebruiken. Indien u een natuurlijk persoon bent, dan verklaart u wettelijk meerderjarig te zijn om een bindend contract aan te gaan of, indien u zich namens een rechtspersoon registreert, dat u bevoegd bent om deze Gebruikersvoorwaarden aan te gaan en de rechtspersoon daaraan te binden en te registreren voor de Dienst en de Applicatie.

Hoe kan de Dienst en de Applicatie gebruikt worden

De Applicatie stelt u in staat om een verzoek voor een Vervoersdienst aan een Vervoersaanbieder te versturen. De GPS ontvanger – die op het mobiele apparaat (smartphone) moet worden geïnstalleerd waarop u de Applicatie hebt gedownload – neemt uw locatie waar en stuurt informatie over uw locatie naar de betrokken Vervoersaanbieder. Het is geheel en uitsluitend ter beoordeling van de Vervoersaanbieder om ieder verzoek voor een vervoersdienst te accepteren of af te wijzen. De Vervoersaanbieder kan ook geheel naar eigen goeddunken de Applicatie al dan niet gebruiken om de leads die via de Applicatie worden gegenereerd, te ontvangen. Indien de Vervoersaanbieder een verzoek accepteert, stelt de Applicatie u op de hoogte en verschaft informatie inzake de Vervoersaanbieder - waaronder zijn naam, kenteken van het voertuig en het tarief voor de klantendienst - en de mogelijkheid om per telefoon contact op te nemen met de Vervoersaanbieder De Applicatie stelt u ook in staat om de voortgang van de Vervoersaanbieder naar het afhaalpunt in real-time te bekijken.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van Vervoersaanbieders in of in de buurt van uw locatie op het moment van uw verzoek voor vervoersdiensten zal UGo redelijke inspanningen leveren om u in contact te brengen met een Vervoersaanbieder teneinde vervoersdiensten te verkrijgen.

Ter voorkoming van enig misverstand: UGo zelf levert geen vervoersdiensten en UGo Netherlands is geen vervoersbedrijf. Het is aan de vervoersaanbieder om vervoersdiensten aan te bieden, welke via het gebruik van de Applicatie en/of de Dienst aangevraagd kunnen worden. UGo treedt alleen als tussenpersoon tussen u en de Vervoersaanbieder op. De verlening van de vervoersdiensten door de Vervoersaanbieder aan u is derhalve onderworpen aan de overeenkomst die tussen u en de Vervoersaanbieder gesloten is (zal worden). UGo zal nooit partij zijn bij een dergelijke overeenkomst.

De Vervoersaanbieder hanteert de algemene voorwaarden voor taxivervoer, KNV, op alle overeenkomsten tussen u en vervoersaanbieder, tenzij anders overeengekomen. Deze voorwaarden zijn te vinden op Algemene Voorwaarden KNV.

Uw gebruik van de Applicatie of de Dienst

U garandeert dat de informatie die u aan UGo verstrekt nauwkeurig en volledig is. UGo is te allen tijde gerechtigd om de informatie die u hebt verstrekt, te controleren en om de Dienst of het gebruik van de Applicatie zonder opgave van redenen te weigeren.

U mag alleen toegang tot de Dienst verkrijgen met gebruik van goedgekeurde middelen. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren en ervoor te zorgen dat u de juiste Applicatie voor uw apparaat downloadt. UGo is niet aansprakelijk indien u geen compatibel mobiel apparaat hebt of indien u de verkeerde versie van de Applicatie voor uw mobiele apparaat downloadt. Indien u de Dienst of de Applicatie met een incompatibel of niet goedgekeurd apparaat gebruikt, behoudt UGo zich het recht voor om de Dienst of Applicatie te beëindigen.

Door het gebruik van de Applicatie of de Dienst stemt u er verder mee in dat:

 • U de Dienst of Applicatie alleen zult gebruiken of downloaden voor uw eigen, persoonlijke gebruik en het niet aan een derde zult doorverkopen;
 • U anderen geen toestemming zult verlenen om uw account te gebruiken;
 • U uw account niet aan een andere persoon of rechtspersoon zult afstaan of overdragen;
 • U zonder de juiste bevoegdheid geen account zult gebruiken dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon dan uzelf;
 • U de Dienst of de Applicatie niet zult gebruiken voor onrechtmatige doeleinden, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het sturen of bewaren van onrechtmatig materiaal of voor frauduleuze doeleinden;
 • U de Dienst of Applicatie niet zult gebruiken om hinder, last of ongemak te veroorzaken;
 • U geen afbreuk zult doen aan de juiste werking van het netwerk;
 • U op geen enkele wijze zult trachten de Dienst of de Applicatie te beschadigen;
 • U de Applicatie of andere Inhoud van UGo niet zult kopiëren, of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van UGo;
 • U het wachtwoord van uw account dat of eventuele identificatie die wij u verstrekken en welke toegang geeft tot de dienst en de Applicatie, veilig en vertrouwelijk zult houden;
 • U ons ieder bewijs van identiteit zult verstrekken dat wij redelijkerwijs verzoeken;
 • U alleen een toegangspunt of 4G data account (AP) zult gebruiken die u bevoegd bent te gebruiken;
 • U zich bewust bent dat wanneer u vervoersdiensten per SMS aanvraagt (indien beschikbaar in uw rechtsgebied), standaard SMS-kosten van toepassing zijn;
 • U de Dienst of de Applicatie niet met een incompatibel of niet goedgekeurd apparaat zult gebruiken;
 • U de toepasselijke wetten van uw thuisland, het land, de staat en/ of plaats waarin u zich bevindt tijdens het gebruik van de Applicatie of Dienst, zult naleven. UGo behoudt zich het recht voor om de Dienst en het gebruik van de Applicatie onmiddellijk te beëindigen indien u één van de bovenstaande voorschriften niet naleeft.

Betaling

Het gebruik van de Applicatie en de Dienst is gratis. UGo behoudt zich het recht voor om een vergoeding voor het gebruik van de Applicatie en/of de Dienst in te voeren. Indien UGo besluit om een dergelijke vergoeding in te voeren, dan zal UGo u dienovereenkomstig op de hoogte stellen en u in staat stellen het Contract al dan niet voort te zetten of te beëindigen.
De tarieven die van toepassing zijn voor de vervoersdiensten door de Vervoersaanbieder, kunnen op de Website en via de Applicatie worden gevonden. Deze kunnen van tijd tot tijd door UGo worden gewijzigd of bijgewerkt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de huidige tarieven voor de vervoersdiensten.
UGo zal u namens de Vervoersaanbieder de vervoersdiensten in rekening brengen die door de Vervoersaanbieder aan u worden verleend. U stemt ermee in dat u voor alle vervoersdiensten, die u van de Vervoersaanbieder koopt, zult betalen en dat UGo de vervoersdiensten (met inbegrip van eventuele belastingen en extra kosten indien van toepassing) die door of in verband met uw account opgebouwd kunnen zijn, ten laste van uw creditcardrekening, zoals door u verstrekt bij de registratie voor de Dienst, mag brengen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten en om UGo van een geldige creditcardrekening te voorzien voor de betaling van alle kosten. Gedane betalingen zijn onderhevig aan de annuleringsvoorwaarden. De levering van de dienst vind plaats binnen de wettelijk gestelde bedenktijd van 14 dagen, u doet derhalve afstand van dit recht op onze dienstverlening.

UGo gebruikt een externe betalingsverwerker (de "Betalingsverwerker") om uw creditcardrekening aan de Applicatie en de Dienst te koppelen. De verwerking van betalingen of bijschrijvingen, indien van toepassing, in verband met uw gebruik van de Applicatie en de Dienst zijn naast deze Gebruikersvoorwaarden onderworpen aan de bepalingen, voorwaarden en het privacy beleid van de Betalingsverwerker en de uitgever van uw creditcard. UGo is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de Betalingsverwerker. In verband met uw gebruik van de Diensten zal UGo bepaalde transactiedetails verkrijgen, die UGo uitsluitend in overeenstemming met haar Privacy- en Cookiemelding zal gebruiken.

Vrijwaring

Door acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Applicatie of Dienst stemt u ermee in dat u UGo, haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers, en elk van diens functionarissen, directeuren, overige gebruikers, medewerkers, gevolmachtigden en agenten, zult beschermen voor en vrijwaren tegen alle claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen en onkosten (inclusief honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit of in verband met: (a) uw overtreding of schending van een voorwaarde van deze Gebruikersvoorwaarden of een toepasselijke wet of voorschrift, al dan niet hierin genoemd; (b) uw schending van rechten van een derde partij, met inbegrip van Vervoersaanbieders die via de Applicatie zijn geregeld, of (c) uw gebruik of misbruik van de Applicatie of Dienst.

Aansprakelijkheid

De informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via de Website, de Dienst en de Applicatie aan u worden verstrekt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en houden geen advies in. UGo zal de Website en de Applicatie en de inhoud daarvan redelijkerwijs juist en bijgewerkt houden, maar garandeert niet dat (de inhoud van) de Website en/of de Applicatie vrij van fouten, gebreken, malware en virussen zijn of dat de Website en/of de Applicatie juist, bijgewerkt en nauwkeurig is/zijn.

UGo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of Applicatie (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken) (maar met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel), inclusief schade die door malware, virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie of door de Website of Applicatie wordt veroorzaakt, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van UGo.

UGo is verder niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met de Website of de Applicatie (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken), waaronder begrepen - maar daartoe niet beperkt – schade die het gevolg is van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten, interceptie of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s, die voor elektronische berichten en overbrenging van virussen worden gebruikt.
Onverminderd het voorgaande, en voor zover als toegestaan krachtens dwingend toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van UGo in geen geval een bedrag van EUR 500 te boven gaan of, indien van toepassing, het equivalent van dat bedrag in de valuta die door u voor de betaling van de vervoersdiensten aan de Vervoersaanbieder wordt gebruikt.

De kwaliteit van de vervoersdiensten die via het gebruik van de Applicatie of de Dienst wordt aangevraagd, is geheel de verantwoordelijkheid van de Vervoersaanbieder, die uiteindelijk dergelijke vervoersdiensten aan u verleent. UGo aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in verband met en/of als gevolg van de vervoersdiensten die door de Vervoersaanbieder worden verleend, of handelingen, activiteiten, handelwijze of gedrag en/of nalatigheid aan de zijde van de Vervoersaanbieder. Alle klachten over de vervoersdiensten, die door de Vervoersaanbieder worden verleend, moeten daarom bij de Vervoersaanbieder worden ingediend.

Licentieverlening, beperkingen en beleid inzake auteursrecht

Ten behoeve van deze Gebruikersvoorwaarden zijn de onderstaande definities van toepassing:
"Inhoud" betekent alle inhoud die voorkomt of wordt vertoond, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, logo’s, afbeeldingen, handelsmerken, tekst, grafische tekst, grafische voorstellingen, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties, muziek, software (uitgezonderd de Applicatie), meningen, opmerkingen, commentaar, kunst, links, vragen, suggesties, informatie of ander materiaal. "Inhoud van UGo" betekent Inhoud die het eigendom is van of wordt gebruikt door UGo, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers en beschikbaar gesteld via de Website, Dienst of Applicatie, waaronder Inhoud waarvoor door een derde vergunning is verleend, maar uitgezonderd Gebruikersinhoud.
"Gebruiker" betekent een persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst of Applicatie.
"Gebruikersinhoud" betekent Inhoud die een Gebruiker plaatst, uploadt, publiceert, indient of overbrengt om op de Website of via de Dienst of Applicatie beschikbaar te stellen.
"Gemeenschappelijke Inhoud" betekent de Inhoud van UGo en de Gebruikersinhoud gezamenlijk.
Afhankelijk van uw naleving van deze Gebruikersvoorwaarden verleent UGo u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie:
(i) om Inhoud van UGo uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te bekijken, te downloaden en af te drukken; en
(ii) om alle Gebruikersinhoud te bekijken waartoe u uitsluitend voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden toegang hebt.
U hebt niet het recht om de verleende licentierechten in dit onderdeel te sub licentiëren.

Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruikersvoorwaarden mag u de Website, Dienst, Applicatie of Gemeenschappelijke Inhoud niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, daarvan afgeleide werken creëren, verspreiden, licentiëren, verkopen, overbrengen, in het openbaar vertonen, in het openbaar uitvoeren, vermenigvuldigen, overbrengen, afspelen, uitzenden of anderszins exploiteren. U mag de Gemeenschappelijke Inhoud niet hergebruiken zonder eerst de schriftelijke toestemming van UGo verkregen te hebben. Er worden geen licenties of rechten stilzwijgend of anderszins aan u verleend krachtens intellectuele eigendomsrechten, die het eigendom zijn van of beheerd worden door UGo of haar licentiegevers, behalve de licenties en rechten die uitdrukkelijk in deze Gebruikersvoorwaarden zijn verleend.

Licentie verleend door de Gebruiker

Te onzer uitsluitende beoordeling kunnen we Gebruikers toestaan Gebruikersinhoud op de Website of via de Dienst of Applicatie te plaatsen, te uploaden, te publiceren, in te dienen of over te brengen. Gebruikersinhoud wordt niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsmatig geacht. Dienovereenkomstig heeft UGo het niet-exclusieve, royaltyvrije recht hebben om Gebruikersinhoud voor ieder doeleinde in ieder medium en over de gehele wereld te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en bekend te maken aan derden ("Licentieverlening").
U erkent dat UGo slechts als een passief kanaal voor de verspreiding van de Gebruikersinhoud optreedt en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of enige derde voor de inhoud of nauwkeurigheid van de Gebruikersinhoud. UGo zal niet doorlopend toezien op de Gebruikersinhoud die door u wordt gepubliceerd of als moderator tussen de Gebruikers optreden en UGo zal evenmin een verplichting daartoe hebben. Zonder het voorafgaande te beperken, erkent u en stemt u ermee in dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die in de Gebruikersinhoud worden weergegeven of opgenomen, niet noodzakelijkerwijs die van UGo weergeven.
Ieder gebruik van de Gebruikersinhoud door u is geheel voor uw eigen risico. U verklaart en garandeert dat alle Gebruikersinhoud die door u wordt geplaatst of overgebracht, origineel van u is en niet het werk van derden kopieert of anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten en geen beledigende of kleinerende uitdrukkingen bevat. Verder verklaart en garandeert u dat u de hoedanigheid hebt om de licentie, zoals bepaald in deze alinea, te verlenen.
U stemt ermee in om UGo, haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers te vrijwaren tegen alle kosten, onkosten, schade, verliezen en aansprakelijkheidsverplichtingen, die opgelopen of geleden worden door UGo of haar gelieerde ondernemingen met betrekking tot Gebruikersinhoud, die door u geplaatst of overgebracht is of uw overige gebruik van de Website, de Dienst of de Applicatie.
UGo behoudt zich uitsluitend ter eigen beoordeling het recht voor om Gebruikersinhoud, die door u geplaatst of overgebracht is, en waarvan UGo van mening is dat deze niet in overeenstemming is met deze Gebruikersvoorwaarden (inclusief materialen die inbreuk maken of kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, privacy rechten of persoonlijkheidsrechten) of anderszins onacceptabel voor UGo is, (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen.
U stemt ermee in om UGo onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen over Gebruikersinhoud die inbreuk maakt op deze Gebruikersvoorwaarden. U stemt ermee in om UGo voldoende informatie te verstrekken om UGo in staat te stellen te onderzoeken of dergelijke Gebruikersinhoud inbreuk maakt op deze Gebruikersvoorwaarden. UGo stemt ermee in om te goeder trouw pogingen te doen om een dergelijke klacht te onderzoeken en zal zodanige maatregelen nemen als UGo te harer uitsluitende beoordeling besluit. UGo garandeert of verklaart echter niet dat het dergelijke Gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.

Applicatielicentie

Afhankelijk van uw naleving van deze Gebruikersvoorwaarden verleent UGo u een beperkte niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om een kopie van de Applicatie op een op zichzelf staand mobiel apparaat, dat u bezit of beheert, te downloaden of te installeren en om een dergelijke kopie uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik te activeren.
U mag (i) de Dienst of Applicatie op geen enkele wijze licentiëren, sublicentiëren, verkopen, doorverkopen, overdragen, afstaan, verspreiden of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan derden; (ii) de Dienst of Applicatie niet veranderen of afgeleide werken daarvan maken; (iii) geen Internet "links" naar de Dienst creëren of een Applicatie "framen" of "spiegelen" op een andere server of draadloos, of op het Internet gebaseerd, apparaat; (iv) geen reverse engineering op de Applicatie toepassen teneinde (a) een concurrerend product of concurrerende dienst te ontwikkelen of te bouwen, (b) een product te ontwikkelen of te bouwen met gebruikmaking van soortgelijke ideeën, kenmerken, functies of grafische voorstellingen van de Dienst of Applicatie, of (c) ideeën, kenmerken, functies of grafische voorstellingen van de Dienst of Applicatie te kopiëren, of (v) geen geautomatiseerd programma of script introduceren, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, webspiders, webcrawlers, webrobots, webants, webindexers, bots, virussen of wormen of een programma dat meervoudige serververzoeken per seconde kan maken, of de werking en/of verrichting van de Dienst of Applicatie overmatig belast of hindert.
U mag: (i) geen spam of anderszins gedupliceerde of ongevraagde berichten in overtreding van de toepasselijke wetten versturen; (ii) geen inbreukmakende, obscene, dreigende, lasterlijke of anderszins onrechtmatig of wettelijk verboden materiaal versturen of opslaan, met inbegrip van materiaal dat schadelijk is voor kinderen of de privacyrechten van derden schendt; (iii) geen materiaal versturen of opslaan dat software virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, middelen of programma’s bevat; (iv) de integriteit of werking van de Website, de Applicatie of Dienst of de gegevens die deze bevat, niet hinderen of verstoren; of (v) niet trachten onbevoegd toegang te krijgen tot de Website, de Applicatie of Dienst of met systemen of netwerken die daarmee verbonden zijn.
UGo heeft het recht om overtredingen van het bovenstaande, voor zover de wet dit toelaat, te onderzoeken en te vervolgen. UGo kan samenwerken met wethandhavingsautoriteiten en hen betrekken bij de vervolging van gebruikers die deze Gebruikersvoorwaarden overtreden. U erkent dat UGo niet verplicht is om toe te zien op uw toegang tot of gebruik van de Website, Dienst, Applicatie of Gemeenschappelijke Inhoud of om Gemeenschappelijke Inhoud te herzien of te redigeren, maar het recht heeft om dit te doen ten behoeve van de werking van de Website, de Applicatie en Dienst, om uw naleving van deze Gebruikersvoorwaarden te verzekeren of om de toepasselijke wetten of het vonnis of een vereiste van een rechtbank, bestuurlijke instantie of ander overheidslichaam na te leven. UGo behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving Gemeenschappelijke Inhoud, die UGo uitsluitend te harer beoordeling in overtreding van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins als schadelijk voor de Website, de Dienst of Applicatie beschouwt, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

Beleid inzake Auteursrecht

UGo respecteert het auteursrecht en verwacht dat haar gebruikers dit ook doen. Het is UGo's beleid om in voorkomende gevallen de toegang voor Gebruikers of andere accounthouders die (herhaaldelijk) de rechten van houders van auteursrechten schenden of geacht worden deze (herhaaldelijk) te schenden, te beëindigen.

Intellectueel Eigendomsrecht

Alleen UGo (en haar licentiegevers, indien van toepassing) heeft alle rechten, aanspraken en belangen, waaronder alle betrokken intellectuele eigendomsrechten, op en bij de Website, de Applicatie en de Dienst en alle suggesties, ideeën, verzoeken voor verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door u of enige andere partij met betrekking tot de Website, Applicatie of de Dienst wordt verstrekt.
Deze Gebruikersvoorwaarden vormen geen verkoop en dragen aan u geen rechten of eigendom over in of met betrekking tot de Website, de Applicatie of de Dienst of eventuele andere intellectuele eigendomsrechten, die het eigendom van UGo zijn. De naam, het logo en de productnamen van UGo, die met de Applicatie en de Dienst zijn verbonden, zijn handelsmerken van UGo, haar gelieerde ondernemingen of derden en er wordt geen recht of licentie verleend om deze te gebruiken.

Applicatie via de App-winkel

Ten aanzien van iedere Applicatie waartoe toegang is verkregen via of die is gedownload via de App Winkel ("Applicatie via de App-winkel"), zult u alleen de Applicatie via de App-winkel gebruiken: (i) op een product van het merk Apple dat iOS (Apple’s eigendomsmatige besturingssysteem) gebruikt; en (ii) zoals toegestaan door de "Gebruiksvoorschriften" die zijn vermeld in de Dienstverleningsvoorwaarden van de Apple App-winkel. UGo behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot en op de Applicatie die niet uitdrukkelijk onder deze Gebruikersvoorwaarden aan u zijn verleend.
U erkent en stemt ermee in dat (i) deze Gebruikersvoorwaarden alleen tussen u en UGo en niet ten aanzien van Apple of Android geldig zijn en (ii) UGo, niet Apple, Android, uitsluitend verantwoordelijk is voor de Applicatie via de App-winkel en de inhoud daarvan. Uw gebruik van de Applicatie via de App- winkel moet voldoen aan de Dienstverleningsvoorwaarden van de App-winkel.
U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten ten aanzien van de Applicatie via de App-winkel te verschaffen.
In het geval van verzuim van de Applicatie via de App-winkel om een toepasselijke garantie na te leven, kunt u Apple op de hoogte stellen en indien van toepassing, zal Apple de aankoopprijs voor de Applicatie via de App-winkel aan u restitueren en, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetten, zal Apple geen andere garantieverplichtingen hebben ten aanzien van de Applicatie via de App-winkel. Net zoals tussen UGo en Apple zullen andere claims, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen, schade, kosten of onkosten, toe te rekenen aan enig verzuim om te voldoen aan garanties, de uitsluitende verantwoordelijkheid van UGo zijn.
U en UGo erkennen dat, net zoals tussen UGo en Apple of Android, Apple of Android niet verantwoordelijk is voor de behandeling van claims die u hebt, of claims van derden met betrekking tot de Applicatie via de App-winkel of uw bezit en gebruik van de Applicatie via de App-winkel, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) eventuele claims dat de Applicatie via de App-winkel niet voldoet aan een toepasselijke juridische of wettelijke vereiste; en (iii) claims die het gevolg zijn van consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.
U en UGo erkennen, dat in het geval van een claim van een derde, dat de Applicatie via de App-winkel of uw bezit en gebruik van die Applicatie via de App-winkel het intellectueel eigendom van die derde schendt, net zoals tussen UGo en Apple, UGo en niet Apple uitsluitend verantwoordelijk is voor onderzoek, verweer, schikking en kwijting van een claim inzake schending van een dergelijk intellectueel eigendom voor zover vereist door deze Overeenkomst.
U en UGo erkennen en stemmen ermee in dat Apple en dochtermaatschappijen van Apple derde-begunstigden zijn met betrekking tot uw licentie van de Applicatie via de App-winkel en dat bij uw acceptatie van deze Gebruikersvoorwaarden Apple het recht zal hebben (en geacht wordt het recht geaccepteerd te hebben) om de rechten krachtens deze Gebruikersvoorwaarden met betrekking tot uw licentie van de Applicatie via de App-winkel aan u op te leggen als een derde-begunstigde daarvan.
Zonder enige andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden te beperken, moet u voldoen aan alle toepasselijke contractvoorwaarden van derden bij het gebruik van de Applicatie via de App-winkel.

Interacties met derden

Tijdens het gebruik van de Website, de Applicatie en de Dienst kunnen links naar websites, die het eigendom zijn van en beheerd worden door derden, van tijd tot tijd worden verstrekt om te corresponderen met, goederen of diensten te kopen van of deel te nemen aan promoties van derden. Deze links leiden u van de Website, de Applicatie en de Dienst weg en UGo kan hierop geen invloed uitoefenen.
Gedurende het gebruik van de Website, de Applicatie en de Dienst kunt u corresponderen met, goederen en/of diensten kopen van, of deelnemen aan promoties van dienstverleners, adverteerders of sponsors van derden, die hun goederen en/of diensten via een link op de website of via de Applicatie of Dienst presenteren. Deze links leiden u van de Website, de Applicatie en de Dienst weg en UGo kan hierop geen invloed uitoefenen. De websites die u kunt linken, hebben hun eigen afzonderlijke voorwaarden en bepalingen alsmede een privacybeleid. UGo is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en activiteiten van deze websites. U bezoekt derhalve of hebt toegang tot deze websites op uw eigen risico.
Let erop dat deze andere websites hun eigen cookies naar gebruikers kunnen sturen, gegevens of persoonlijke informatie kunnen verzamelen of opvragen en daarom wordt u geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van die websites te controleren voordat u deze gebruikt.

Duur en beëindiging van het contract

Het Contract tussen UGo en u is voor onbepaalde tijd.

U hebt te allen tijde het recht om het Contract te beëindigen door permanente verwijdering van de geïnstalleerde Applicatie op uw smartphone, waardoor het gebruik door u van de Applicatie en de Dienst wordt uitgeschakeld. U kunt uw gebruikersaccount te allen tijde sluiten door de instructies op de website van UGo te volgen.

UGo heeft het recht om het Contract te allen tijde en met onmiddellijke ingang te beëindigen (door uw gebruik van de Applicatie en de Dienst uit te schakelen) indien u: (a) een voorwaarde van deze Gebruikersvoorwaarden overtreedt of schendt, of (b) naar de mening van UGo de Applicatie of de Dienst misbruikt. UGo is niet verplicht om vooraf kennisgeving van beëindiging van het Contract te geven Na beëindiging zal UGo u in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden daarvan op de hoogte brengen.

Ongeldigheid van een of meer bepalingen

De ongeldigheid van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden niet aan. Indien en voor zover in de gegeven omstandigheden een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig of onacceptabel is volgens criteria van redelijkheid en billijkheid, zal er in plaats daarvan een bepaling tussen de partijen gelden, die rekening houdend met alle omstandigheden, acceptabel is en die, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Gebruikersvoorwaarden, zo veel als mogelijk met het nietige deel overeenstemt.

Wijziging van de Dienst en de Gebruikersvoorwaarden

Te harer uitsluitende beoordeling behoudt UGo zich het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen of te vervangen, of de Dienst of Applicatie te veranderen, op te schorten, te beëindigen (waaronder te allen tijde zonder beperking de beschikbaarheid van een kenmerk, database of inhoud) door het plaatsen van een mededeling op de Website of door het versturen van een bericht via de Dienst, Applicatie of via e-mail. UGo kan ook zonder kennisgeving of aansprakelijkheid beperkingen op bepaalde kenmerken en diensten opleggen of uw toegang tot delen van of de gehele dienst beperken.

Mededelingen

UGo kan mededelingen doen door middel van een algemene mededeling via de Dienst of Applicatie of via elektronische mail aan uw e-mailadres dat geregistreerd staat in de accountinformatie van UGo of via een schriftelijke aankondiging verstuurd via reguliere post aan uw adres dat is geregistreerd bij de accountinformatie van UGo.

Overdracht

U mag uw rechten krachtens deze Gebruikersvoorwaarden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UGo overdragen.

Melding inzake Privacy en Cookies

UGo verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van de bezoekers van de Website en gebruikers van de Applicatie in overeenstemming met de melding inzake Privacy en Cookies.

Toepasselijk recht en geschiloplossing

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen, claims of onenigheid die uit of met betrekking tot deze Gebruikersvoorwaarden ontstaan of de schending, beëindiging, handhaving, uitleg of geldigheid daarvan of het gebruik van de Website, de Dienst of de Applicatie (gezamenlijk, "Geschillen") zullen uitsluitend door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland worden beslecht, tenzij u UGo binnen een maand nadat UGo beroep heeft gedaan op haar recht krachtens deze bepaling om een rechtszaak in Amsterdam, Nederland te beginnen, op de hoogte stelt dat u schikking van dit geschil, claim of onenigheid eist voor de betrokken rechtbank, die rechtens bevoegd is.